Log RedeRechtRust B.V.
Familierecht

Wijzigen alimentatie en ouderschapsplan


Kinderen zijn gevoelig voor spanningen. De impact van een echtscheiding of familiekwestie is op uw kind vaak groter dan op uzelf. Het is een ontwrichte ervaring die kinderen tekent en soms zelfs op latere leeftijd traumatische bagage vormt. Daarom staat het belang van uw kind op de eerste plek.

Wijziging van alimentatie

Het kan voorkomen dat u de eerste vastgestelde alimentatie niet meer kunt betalen door een wijziging van omstandigheden (ontslag, fors verlies in inkomen, geboorte nieuwe kinderen). Neem in dat geval zo spoedig mogelijk contact op om de mogelijkheden voor een wijziging te bespreken. In de tussentijd bent u namelijk verplicht om te blijven betalen, hierdoor kunt u ernstig in de problemen raken.

Wijziging zorgregeling en/of hoofdverblijfplaats kind

Met gezag belaste ouders zijn verplicht om na de scheiding een ouderschapsplan op te stellen. Hierin moeten zij onder meer een regeling treffen over de hoofdverblijfplaats van het kind en de verdeling van de zorg- en opvoedingstaken. Wanneer zich na verloop van tijd een wijziging van omstandigheden voordoet, is het rechtvaardig om het ouderschapsplan te wijzigen.


Een geschil

Als de met gezag belaste ouders het niet eens worden met elkaar, kunnen zij hun geschil voorleggen aan de rechtbank om de zorgregeling en hoofdverblijfplaats van het kind te wijzigen. Het belang van het kind staat daarbij uiteraard voorop.

Wijziging ouderlijk gezag

Tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap hebben ouders gezamenlijk het gezag over hun minderjarige kinderen. Na echtscheiding of ontbinding van het geregistreerd partnerschap blijven ouders het gezag gezamenlijk uitoefenen. Van deze hoofdregel kan door de rechter worden afgeweken als een kind ‘klem’ dreigt te raken tussen de ouders. In dat geval kan de rechter bepalen dat slechts één van de ouders na de scheiding het gezag voortaan uitoefent.

Kinderbeschermingsmaatregelen

De rechter kan ter bescherming van een minderjarige een ondertoezichtstelling (OTS) uitspreken, het ouderlijk gezag beëindigen en het kind uithuisplaatsen in een tehuis of pleeggezin.


Advocaat

Als u wordt gehoord en het niet eens bent met de beslissing van de kinderrechter, kunt u als ouders een advocaat inschakelen.

Erkenning, vaststelling en ontkennning ouderschap

Als een kind geboren wordt terwijl de moeder getrouwd is, wordt de echtgenoot van de moeder automatisch de juridische vader. De echtgenote van de moeder wordt automatisch de juridische moeder als bij aangifte een verklaring is overgelegd van de Stichting Donorgegevens Kunstmatige Bevruchting.


Tijd

De echtgenoot of echtgenote, de biologische moeder en het kind kunnen via een advocaat een verzoek indienen bij de kinderrechter tot ontkenning van het ouderschap. Een verzoek tot ontkenning van het ouderschap door de niet-biologische moeder dient binnen een jaar na de geboorte te zijn ingediend. De vader moet het verzoek indienen binnen een jaar nadat hij weet dat hij niet de biologische vader is.


Juridisch

De juridische vader of moeder kan het ouderschap niet ontkennen als hij/zij wist dat de moeder zwanger was voordat hij/zij met haar trouwde. Ouderschap kan ook niet ontkend worden als de juridische vader heeft ingestemd met de daad waardoor de moeder zwanger is geworden of zij bevrucht is met een kunstmatige donor.


Kind en ontkenning

Een kind kan een verzoek tot ontkenning ouderschap indienen tot drie jaar nadat het kind meerderjarig is geworden. Indien een kind gedurende de meerderjarigheid bekend raakt met het feit dat zijn juridische vader niet zijn biologische vader is, kan het kind een verzoek tot ontkenning vaderschap indienen binnen drie jaar na het bekend worden met deze informatie. Als het kind minderjarig is, wordt het verzoek ingediend door een bijzondere curator.

Naamswijziging

U kunt uw achternaam wijzigen door een verzoek in te dienen bij een rechtbank bij u in de buurt. U moet zich voor deze procedure laten bijstaan door een advocaat. Een verzoek tot wijziging van de voornaam kunt u zelf doen met een aanvraagformulier dat u bij “Justis” van het Ministerie van Veiligheid en Justitie in Den Haag kunt opvragen.

Straat- en contactverbod

Wanneer u slachtoffer bent van stalking (door uw ex-partner bijvoorbeeld) kunt u met een kort geding een straatverbod en een contactverbod eisen. Meestal wordt het verbod gekoppeld aan een dwangsom die bij overtreding opeisbaar is. Ook is het mogelijk een huisverbod te laten opleggen. Dit verbod heeft echter maar een beperkte duur van maximaal 28 dagen.